Privacy policy Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

1. Algemeen

 1. Deze privacy policy (“Privacy Policy”) behandelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze Website (de “Website”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel als verwerkingsverantwoordelijke, met zetel te Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen, België (“wij”, “ons”), ingeschreven in de KBO onder nummer 0860.139.085, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Door het gebruik van onze Website, erkent u dat u deze Privacy Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy te kunnen wijzigen volgens ons eigen inzicht. Dergelijke wijzigingen zullen via de Website gecommuniceerd worden.
  Hou er rekening mee dat we zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruiken als deel van de Website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve onze cookie policy te lezen (https://www.oosterweelplannen.be/cookiebeleid).
 3. Deze Privacy Policy werd het laatst bijgewerkt op 5 juni 2020.

2. Wat & waarom we gegevens verwerken

 1. Wanneer u de Website gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:
  Wanneer en op welke basis?
  • Gebruik van de Website wordt gemeten via Google Analytics
  Welke?
  • Genanomiseerde gebruikersdata
  Waarom?
  • Het verbeteren van de gebruikservaring  van de bezoeker op de website
 2. Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij genanomiseerde gebruikersdata verwerken:
  1. Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website te verbeteren.

3. Met wie wij gegevens delen

 1. Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is voor de werking van de Website en/of om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
 2. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
 3. Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

4. Waar wij gegevens verwerken

 1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.
 2. Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht en wordt het nodige wettelijk beschermingsmechanisme ingevoerd.
 3. Via volgende organisatie vindt er een overdracht plaats aan buiten de EER.
  • Google Analytics – USA (EU – US Privacy Shield)

5. Hoe wij gegevens verwerken

 1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 2. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.
 3. Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.
 4. Als en wanneer uw registratie op de Website of gebruik van de Website of Diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij uw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

6. Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de aard van de verleende dienst. We bewaren je gegevens:

 • zo lang als nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.
 • zo lang ze nodig zijn om onze wettelijke, contractuele en juridische verplichtingen na te leven en te voldoen aan onze commerciële operationele activiteiten.

7. Uw rechten

 1. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
 2. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@lantis.be. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.